Klíčové osoby

Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

Email: radek.zboril@upol.cz
Adresa: Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc
Tel: +420 585 634 947

Regionální centrum pro nové technologie a materiály (www.rcptm.com), generální ředitel; Univerzita Palackého v Olomouci

Specializace: výzkum nanomateriálů – nanočástice na bázi železa a oxidu železa, stříbrné nanočástice, uhlíkové nanostruktury (grafen, fluorografen, uhlíkové tečky), magnetické nanočástice: syntéza, charakterizace, aplikace v katalýze, úprava vody, antimikrobiální léčba, medicína a biotechnologie.

R. Zbořil (39) získal titul Ph.D. v roce 2000, a v roce 2010 se stal profesorem fyzikální chemie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V období 2005-2010 pracoval jako vědecký ředitel Centra výzkumu nanopráškových materiálů. Od roku 2010 je generálním ředitelem Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2010 byl jmenován členem představenstva Technologické agentury České republiky (www.tacr.cz). V roce 2011 mu byla ministrem školství, mládeže a tělovýchovy udělena cena za mimořádné výsledky dosažené v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Prof. Zbořil je autorem několika patentů a zavedených technologií. Významně se podílel na rozvoji technologie výroby nanočástic nulmocného železa aplikovaného v moderních technologiích úpravy vody (www.nanoiron.cz/en). Je odborným garantem mezinárodní konference NANOCON (www.nanocon.cz/en/)

Podrobný přehled publikační činnosti, projektů a vědecké spolupráce naleznete na: http://www.rcptm.com/about/page/radek-zboril/


Mgr. Jan Filip, Ph.D.

Email: jan.filip@upol.cz
Adresa: Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc
Tel: +420 585 631 406

Vědecký koordinátor projektu

Po absolvování magisterského (obor Geologie, hydrogeologie a geochemie, ukončeno 2002) a doktorského studijního programu (obor Geologické vědy se zaměřeními, ukončeno 2008) na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně působí jako vědecký pracovník v Regionálním Centru Pokročilých technologií a Materiálů (UP v Olomouci), kde se zabývá především syntézou a komplexní charakterizací nanočástic a nanokompozitů na bázi železa, a jako odborný asistent působí (výuka zaměřená na analytické nástroje pro charakterizace nanomateriálů) na Katedře experimentální fyziky, UP v Olomouci. Odborně se dále zabývá RTG práškovou difrakcí, zejména její aplikací pro charakterizaci nanomateriálů. Je hlavním autorem či spoluautorem více než 40-ti vědeckých publikací.

Oblast zájmu: Studium přírodních a syntetických nanomateriálů; environmentální aplikace nanomateriálů a nanotechnologií; studium minerálů a procesů pomocí spektroskopických a RTG-difrakčních metod; environmentální a aplikovaná mineralogie; geochemie a mineralogie kyselých důlních drenáží; OH defekty v nominálně bezvodých minerálech; vysoké oxidační stavy železa.


Mgr. Pavel Tuček

Email: pavel.tucek@upol.cz
Adresa: Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc
Tel: +420 585 634 947

Koordinátor grantové strategie a propagace: Projekty EU – Operační programy, Rámcové programy, National Science Foundation, European Science Foundation, ostatní dotační zdroje – NAEP, GAČR


Mgr. Lucie Mohelníková

Email: lucie.mohelnikova@upol.cz
Adresa: 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Tel: +420 585 634 762

Finanční manažer


Ing. Markéta Dubová, Ph.D.

Email: marketa.dubova@tul.cz
Adresa: Hálkova 6, 461 17 Liberec
Tel: +420 485 353 034


RNDr. Petr Kvapil, Ph.D.

Email: kvapil@aquatest.cz
Adresa: Husitská 133/49, 460 07 Liberec 7
Tel: +420 485 152 611

Narozen v Praze (Česká republika, EU), 21. 6. 1971. Je mu 39 let a je ředitelem výzkumu a vývoje a Libereckého pobočky AQUATEST a.s. Vystudoval Fakultu přírodních věd na Univerzitě Karlově. Doktorský titul se specializací na chemii životního prostředí získal na University of Provence (Marseille, Francie) a Ecole des Mines d’Ales (Francie).

Má více než 15 let zkušeností v oblasti sanací, 10 let zkušeností v oblasti in-situ oxidace a redukce nápravných procesů, a 7 let zkušeností s redukcí kontaminantů pomocí nanoželeza. Součástí jeho pracovní činnosti je nová sanační technologie pro výzkum a vývoj ve spolupráci s českými a evropskými vědeckými organizacemi.

Spolupracoval při první evropské laboratorní a terénní aplikaci nanoželeza v roce 2004. Vedle tohoto se podílel nebo řídil více než 15 pilotních aplikací nanoželeza v rámci států Evropské unie a řídil nebo se podílel na 3 projektech sanací v plném rozsahu.


Doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.

Email: libor.machala@upol.cz
Adresa: Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc
Tel: +420 585 634 959

Zaměřuje se na metody přípravy a charakterizace sloučenin s vyššími oxidačními stavy železa, jako jsou např. železan draselný, železičnan sodný nebo železičitan sodný. Věnuje se též Mössbauerově spektroskopii, která umožňuje jednoduše rozlišit a kvantifikovat zastoupení různých valenčních stavů železa v pevných látkách anebo zamražených roztocích. Dalším směrem výzkumu doc. Machaly jsou nanomateriály na bázi oxidů železa a jejich aplikace, zejména v biomedicíně a katalýze.


Ing. Petra Najmanová

Email: petra.najmanova@dekonta.cz
Adresa: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
Tel: +420 312 292 960

Po úspěšném absolvování Vysoké školy chemicko-technologické v roce 2002 nastoupila do výzkumného oddělení společnosti DEKONTA, kde působí dodnes. Pracuje nejen na řadě výzkumných projektů zaměřených na inovace biologických sanačních metod, ale i na komerčních zakázkách týkajících se bioremediací kontaminovaných zemin i podzemních a odpadních vod. Aktivně se podílí na vývoji nových bakteriálních preparátů (např. BIOTECH ARL, BIOTECH IV), vývoji analytických metod pro predikci biodegradace kontaminovaných materiálů (např. patent č. 302508) či spolupracuje na projektech rozvojové pomoci (Srbsko, Moldávie, Filipíny).


Ing.Tomáš Lederer, Ph.D.

Email: tomas.lederer@tul.cz
Adresa: NTI FM TUL, Hálkova 6, 461 17 Liberec 1
Tel: +420 48 535 3638

Je inženýrem Technologie vody. Doktorský titul se specializací na biologickou rozložitelnost získal v roce 2001 na VŠCHT. V současné době je vedoucím laboratoře biotechnologií na ústavu CxI TUL.

Více než 20 let se věnuje čištění odpadních vod, sanačním technologiím a aplikovanému výzkumu v těchto oblastech. Byl nebo je řešitelem, spoluřešitelem i koordinátorem řady výzkumných projektů, zejména programů EUREKA (4 ukončené, současný MAGNET)a rámcových programů EU (3 ukončené, současný NANOREM). Je autorem či spoluautorem několika zavedených technologií, patentů a řady vědeckých publikací se zaměřením na environmentální technologie.

Specializace: Enviromentální biotechnologie, zejména biofilmové reaktory a aplikace nanovlákenných materiálů, nanovlákna jako nosiče nanomateriálů a biologicky aktivních látek, separační procesy, membránové bioreaktory, separační materiály a jejich modifikace nanovlákny a nanočásticemi.


Prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.

Email: miroslav.cernik@tul.cz
Adresa: Hálkova 6, 461 17 Liberec 1
Tel: +420 485 353 017

Miroslav Černík je absolventem FJFI ČVUT Praha (1987), v roce 1991 získal titul CSc. na FJFI ČVUT Praha a v roce 1994 titul Ph.D. na ETH Zurich. Od roku 2007 je docentem FM TU v Liberci. V současné době zastává funkci Vedoucího Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách a Ředitele pro vědu CxI TUL.

Jeho odborným zaměřením je výzkum in-situ sanačních technologií a procesů, zejména aplikace materiálů na bázi nulmocného nanoželeza pro čištění podzemních a odpadních vod a využití nanovláken pro čištění odpadních vod.

Kromě účasti v projektu Centra kompetence je spoluřešitelem řady projektů národních i mezinárodních (7. RP projekty – AQUAFIT4USE, NAMETECH).

V rámci Evropského projektu projektu Observatory NANO je spoluautorem doporučujícího dokumentu pro orgány EU.

Je hlavním autorem několika knih a spoluautorem více než 30 vědeckých publikací.


Doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.

Email: cajthaml@biomed.cas.cz
Adresa: Benátská 2, 128 00 Praha 2
Tel: +420 241 062 498

Oblast zájmu: persistentní organické polutanty, endokrinní disruptory, envioronmentální analytická chemie, mikrobiální biodegradace organických polutantů, mikrobiální bioremediace, analýzy mikrobiálních populací, charakterizace metabolických drah kontaminantů, studium mechanismů biodegradace, ekotoxicita organických polutantů, biodostupnost organických polutantů.