Klíčové osoby

Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

Email: radek.zboril@upol.cz
Adresa: Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc
Tel: +420 585 634 947

Regionální centrum pro nové technologie a materiály (www.rcptm.com), generální ředitel; Univerzita Palackého v Olomouci

Specializace: výzkum nanomateriálů – nanočástice na bázi železa a oxidu železa, stříbrné nanočástice, uhlíkové nanostruktury (grafen, fluorografen, uhlíkové tečky), magnetické nanočástice: syntéza, charakterizace, aplikace v katalýze, úprava vody, antimikrobiální léčba, medicína a biotechnologie.

R. Zbořil (39) získal titul Ph.D. v roce 2000, a v roce 2010 se stal profesorem fyzikální chemie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V období 2005-2010 pracoval jako vědecký ředitel Centra výzkumu nanopráškových materiálů. Od roku 2010 je generálním ředitelem Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2010 byl jmenován členem představenstva Technologické agentury České republiky (www.tacr.cz). V roce 2011 mu byla ministrem školství, mládeže a tělovýchovy udělena cena za mimořádné výsledky dosažené v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Prof. Zbořil je autorem několika patentů a zavedených technologií. Významně se podílel na rozvoji technologie výroby nanočástic nulmocného železa aplikovaného v moderních technologiích úpravy vody (www.nanoiron.cz/en). Je odborným garantem mezinárodní konference NANOCON (www.nanocon.cz/en/)

Podrobný přehled publikační činnosti, projektů a vědecké spolupráce naleznete na: http://www.rcptm.com/about/page/radek-zboril/


Mgr. Jan Filip, Ph.D.

Email: jan.filip@upol.cz
Adresa: Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc
Tel: +420 585 634 959

Vědecký koordinátor projektu

Po absolvování magisterského (obor Geologie, hydrogeologie a geochemie, ukončeno 2002) a doktorského studijního programu (obor Geologické vědy se zaměřeními, ukončeno 2008) na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně působí jako vědecký pracovník v Regionálním Centru Pokročilých technologií a Materiálů (UP v Olomouci), kde se zabývá především syntézou a komplexní charakterizací nanočástic a nanokompozitů na bázi železa, a jako odborný asistent působí (výuka zaměřená na analytické nástroje pro charakterizace nanomateriálů) na Katedře experimentální fyziky, UP v Olomouci. Odborně se dále zabývá RTG práškovou difrakcí, zejména její aplikací pro charakterizaci nanomateriálů. Je hlavním autorem či spoluautorem více než 40-ti vědeckých publikací.

Oblast zájmu: Studium přírodních a syntetických nanomateriálů; environmentální aplikace nanomateriálů a nanotechnologií; studium minerálů a procesů pomocí spektroskopických a RTG-difrakčních metod; environmentální a aplikovaná mineralogie; geochemie a mineralogie kyselých důlních drenáží; OH defekty v nominálně bezvodých minerálech; vysoké oxidační stavy železa.Mgr. Monika Klimparová

Email: monika.klimparova@upol.cz
Adresa: Šlechtitelů 27, 78371 Olomouc
Tel: +420 585 634 337


Ing. Markéta Dubová, Ph.D.

Email: marketa.dubova@tul.cz
Adresa: Hálkova 6, 461 17 Liberec
Tel: +420 485 353 034


Ing. Irena Šupíková, Ph.D.

Email: supikova@aquatest.cz
Adresa: Geologická 4, Praha 5, 152 00
Tel: +420 234 607 229

Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické, fakulty technologie ochrany prostředí (1993). V r. 1994 nastoupila do společnosti AQUATEST a.s., kde působí dodnes. Titul Ph. D. získala na Technické univerzitě v Liberci, kde v r. 2017 úspěšně ukončila doktorský studijní program aplikované vědy v inženýrství.

Více než 20 let se věnuje problematice hydrochemie, geochemie a sanačním technologiím ve  firmě AQUATEST a.s., kde od r. 2017 zastává funkci ředitele úseku vědy a výzkumu. Pracovala na řadě výzkumných projektů v oboru sanačních technologií se zaměřením na in-situ reduktivní dehalogenaci  kontaminantů pomocí nanoželeza, řešila výzkumné projekty se zaměřením na čistění skládkových a důlních vod, včetně popisu geochemických procesů a geochemického modelování. V poslední době se zabývala řešením výzkumných projektů zaměřených na transport pesticidů, farmak a léčiv do podzemních a pitných vod s následným řešením nápravných opatření vedoucích k ochraně vodních zdrojů.


Doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.

Email: libor.machala@upol.cz
Adresa: Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc
Tel: +420 585 634 959

Zaměřuje se na metody přípravy a charakterizace sloučenin s vyššími oxidačními stavy železa, jako jsou např. železan draselný, železičnan sodný nebo železičitan sodný. Věnuje se též Mössbauerově spektroskopii, která umožňuje jednoduše rozlišit a kvantifikovat zastoupení různých valenčních stavů železa v pevných látkách anebo zamražených roztocích. Dalším směrem výzkumu doc. Machaly jsou nanomateriály na bázi oxidů železa a jejich aplikace, zejména v biomedicíně a katalýze.


Ing. Petra Najmanová

Email: petra.najmanova@dekonta.cz
Adresa: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
Tel: +420 312 292 960

Po úspěšném absolvování Vysoké školy chemicko-technologické v roce 2002 nastoupila do výzkumného oddělení společnosti DEKONTA, kde působí dodnes. Pracuje nejen na řadě výzkumných projektů zaměřených na inovace biologických sanačních metod, ale i na komerčních zakázkách týkajících se bioremediací kontaminovaných zemin i podzemních a odpadních vod. Aktivně se podílí na vývoji nových bakteriálních preparátů (např. BIOTECH ARL, BIOTECH IV), vývoji analytických metod pro predikci biodegradace kontaminovaných materiálů (např. patent č. 302508) či spolupracuje na projektech rozvojové pomoci (Srbsko, Moldávie, Filipíny).


Ing.Tomáš Lederer, Ph.D.

Email: tomas.lederer@tul.cz
Adresa: NTI FM TUL, Hálkova 6, 461 17 Liberec 1
Tel: +420 48 535 3638

Je inženýrem Technologie vody. Doktorský titul se specializací na biologickou rozložitelnost získal v roce 2001 na VŠCHT. V současné době je vedoucím laboratoře biotechnologií na ústavu CxI TUL.

Více než 20 let se věnuje čištění odpadních vod, sanačním technologiím a aplikovanému výzkumu v těchto oblastech. Byl nebo je řešitelem, spoluřešitelem i koordinátorem řady výzkumných projektů, zejména programů EUREKA (4 ukončené, současný MAGNET)a rámcových programů EU (3 ukončené, současný NANOREM). Je autorem či spoluautorem několika zavedených technologií, patentů a řady vědeckých publikací se zaměřením na environmentální technologie.

Specializace: Enviromentální biotechnologie, zejména biofilmové reaktory a aplikace nanovlákenných materiálů, nanovlákna jako nosiče nanomateriálů a biologicky aktivních látek, separační procesy, membránové bioreaktory, separační materiály a jejich modifikace nanovlákny a nanočásticemi.


Prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.

Email: miroslav.cernik@tul.cz
Adresa: Hálkova 6, 461 17 Liberec 1
Tel: +420 485 353 017

Miroslav Černík je absolventem FJFI ČVUT Praha (1987), v roce 1991 získal titul CSc. na FJFI ČVUT Praha a v roce 1994 titul Ph.D. na ETH Zurich. Od roku 2007 je docentem FM TU v Liberci. V současné době zastává funkci Vedoucího Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách a Ředitele pro vědu CxI TUL.

Jeho odborným zaměřením je výzkum in-situ sanačních technologií a procesů, zejména aplikace materiálů na bázi nulmocného nanoželeza pro čištění podzemních a odpadních vod a využití nanovláken pro čištění odpadních vod.

Kromě účasti v projektu Centra kompetence je spoluřešitelem řady projektů národních i mezinárodních (7. RP projekty – AQUAFIT4USE, NAMETECH).

V rámci Evropského projektu projektu Observatory NANO je spoluautorem doporučujícího dokumentu pro orgány EU.

Je hlavním autorem několika knih a spoluautorem více než 30 vědeckých publikací.


Doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.

Email: cajthaml@biomed.cas.cz
Adresa: Benátská 2, 128 00 Praha 2
Tel: +420 241 062 498

Oblast zájmu: persistentní organické polutanty, endokrinní disruptory, envioronmentální analytická chemie, mikrobiální biodegradace organických polutantů, mikrobiální bioremediace, analýzy mikrobiálních populací, charakterizace metabolických drah kontaminantů, studium mechanismů biodegradace, ekotoxicita organických polutantů, biodostupnost organických polutantů.

deposit pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini jokerapp678 agen slot online link slot gacor deposit pulsa tanpa potongan link slot gacor slot gacor hari ini