Partneři


Akademické subjekty:


Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů – RCPTM je špičkové výzkumné pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho hlavním cílem je vývoj a transfer technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a účast Centra v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. RCPTM se zaměřuje na výzkum v oblasti nanočástic oxidů kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii. Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje pro komerční využití.

 


Technická univerzita v Liberci (TUL)

Studentská 2, 461 17 Liberec

TUL je předním evropským pracovištěm v oblasti aplikace nanoželeza pro sanace a českým pracovištěm výzkumu moderních sanačních metod (oxidační a redukční metody). To lze dokumentovat jednak první provedenou aplikací nanoFe v Evropě v roce 2004, na které se podíleli pracovníci TUL a dále např. účastí v celoevropském projektu podpory nových technologií ObservatoryNano. Řešitelé z TUL jsou členové multidisciplinárního kolektivu Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI).

K přístrojovému vybavení laboratoří CxI TUL patří: vysokoúčinný kapalinový chromatograf s DAD a ELSD detektorem, plynové chromatografy s FID a MS, optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plasmou (ICP-OES), UV/VIS fotometr, analyzátor TOC a TN, infračervený spektrometr FTIR s mikroskopickým nástavcem, iontový chromatograf. Zařízení na provádění třepacích, kolonových a testů v míchaném reaktoru pod inertní atmosférou a drobnými přístroji na měření fyzikálně chemických parametrů.

Celkový objem všech projektů, na kterých CxI pracuje jako řešitel nebo se podílí jako spoluřešitel, činí 2,5 miliardy korun. Z toho CxI disponuje částkou cca 452 milionů korun a jen v roce 2012 překročí objem těchto projektů částku 80 milionů korun.

 


Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. (MBU)

Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Předmětem činnosti Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i., je vědecký výzkum v oblastech fyziologie, biochemie a genetiky mikroorganizmů, molekulární biologie a molekulární mikrobiologie, studium mikrobních produktů a jejich tvorby, výzkum biodegradačních aktivit mikroorganizmů a symbiotických vztahů biologických modelů, včetně vývoje nových biotechnologických postupů. Předmětem činnosti laboratoře environmentální biotechnologie Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i., je základní a aplikovaný výzkum v oblastech vývoje a studia dekontaminačních metod za použití mikroorganismů, charakterizace mikrobiálních biodegradačních drah organických polutantů, vývoj analytických metod pro stanovení organických polutantů v životním prostředí a ekotoxikologie. Laboratoř se zabývá zejména relevantními kontaminanty z oblasti persistentních organických polutantů a endokrinně aktivních látek.

 


Průmyslové subjekty:


 

AQUATEST, a.s.

Geologická 4, 152 00 Praha 5

AQUATEST a.s. poskytuje konzultantské a inženýrské služby v oblastech ochrany životního prostředí a vodního hospodářství. Ve svých činnostech se opírá o vysokou kvalifikaci a zkušenosti více než 200 zaměstnanců, tradice odborných pracovišť firmy a o potřebné materiálně-technické zabezpečení. Poskytování služeb na celém území ČR i v rámci zemí Evropy je zajišťováno prostřednictvím devíti regionálních poboček a tří evropských pracovišť. K stěžejním činnostem společnosti patří poskytování ekologických služeb, řešení sanačních zakázek rozmanitého charakteru, dále poskytování služeb ve vodním hospodářství, hydrogeologii a geologii. Při průzkumu a ochraně životního prostředí jsou používány moderní technologie geofyzikálního měření ve vrtech. AQUATEST a.s. disponuje akreditovanou a autorizovanou zkušební laboratoří poskytující komplexní analytické a vzorkařské služby včetně terénních analytických testů. Společnost je certifikována ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Aplikovaný výzkum a inovace se dlouhodobě uplatňují zejména v oblasti ochrany životního prostředí, sanací ekologických zátěží a v technologiích na čištění odpadních vod a recyklaci odpadů, a to jak v rámci národních nebo mezinárodních programů, tak i jako součást interního rozvoje společnosti. V oblasti vývoje a aplikace nových sanačních technologií včetně použití nanoželeza patří AQUATEST a.s. k předním pracovištím v ČR. V rámci provádění sanačních prací na lokalitě Spolchemie bylo v r. 2004 poprvé v Evropě použito nanoželezo při pilotních aplikačních zkouškách. Při vývoji a zavádění nových technologických postupů společnost úzce spolupracuje s předními výzkumnými pracovišti a vysokými školami v ČR i v zahraničí.

 


DEKONTA, a.s.

Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves

DEKONTA je renomovanou společností poskytující služby v oblasti ochrany ŽP. Byla založena v roce 1992 jako firma specializovaná na oblast biologického čištění zemin. V současné době zaměstnává 120 pracovníků a ročně zpracovává nebezpečné odpady v řádu statisíců tun a řeší stovky ekologických projektů. V rámci dekontaminace lokalit poskytuje komplexní služby od dekontaminace zemin metodou biodegradace přes dekontaminaci podzemních vod až po sanace půdního vzduchu pomocí sorpčních filtrů, biofiltrů a kataliticko-oxidačních spaloven. Společnost disponuje rozsáhlým materiálním a technickým zázemím, které zahrnuje technologické zařízení pro sanaci kontaminovaných lokalit fyzikálními, chemickými a biologickými postupy, havarijní skupinu, biodegradační centra, vybavení pro terénní průzkum, analytické, mikrobiologické a výzkumné laboratoře, a dále rozsáhlé softwarové vybavení. Výzkumným aktivitám v oblasti sanačních technologií a metod zpracování odpadů se společnost systematicky věnuje od roku 2000. V současné době řeší 20 grantových projektů spadajících do oblastí inovativních bioremediačních metod, řízené chemické oxidace, čištění odpadních plynů či termická desorpce.

 


GEOtest, a.s.

Šmahova 1244, 627 00 Brno

GEOtest, a.s. je jednou z největších a nejvýznamnějších českých společností působících v oboru geologie a ochrany životního prostředí s hlavním sídlem v Brně. Svou vysokou odbornost má ve více než 140 zaměstnancích s převážně vysokoškolským vzděláním se značným počtem autorizací, certifikací a osvědčení a v mnoha případech i s dlouholetou zahraniční praxí.

Vedle hlavního sídla má pracoviště také v Praze, Ostravě a Zlíně a dceřiné společnosti na Slovensku, Ukrajině, Bosně a Hercegovině a nově i v Albánii a Mongolsku.

Experti společnosti řeší až 600 projektů ročně z komerční i veřejné sféry, zaměřené především na sanaci, odpadové hospodářství a dodávky pitné vody.

Společnost poskytuje široké spektrum služeb (od konzultačních po dodavatelské) převážně v ekologických oborech, inženýrské geologii, geotechnice a hydrogeologii vč. akreditovaných hydrochemických laboratoří, laboratoří mechaniky zemin a laboratoří CzechGlobexGEOtest.

Společnost má také vlastní výzkum a vývoj (VaV) a významně se podílí na výzkumných tuzemských i mezinárodních projektech např. realizovaných klastrem CREA Hydro&Energy, o.s. Dále se pak podílí na řešení výzkumných projektů AdMas (Advanced Materials Structures and Technologies). Moderní, nově vybudovaná experimentální laboratoř svým vybavením umožňuje jak screening mobilními přístroji v terénu, tak i testování a analytiku nových technologických postupů úpravy odpadů i kontaminovaných vod různého původu. V rámci VaV a řešení výzkumných projektů spolupracuje společnost s odborníky z různých vysokých škol a univerzit v ČR i zahraničí za účelem využití nejmodernějších materiálů v oblasti sanace a ekologie.

 


LAC, s.r.o.

Štefánikova 116, 664 61 Rajhrad

Společnost LAC, s.r.o. je více než dvě desetiletí úspěšným výrobcem a prodejcem průmyslových pecí, sušáren a žárobetonových tvarovek. Působí jak na tuzemských, tak i na zahraničních trzích. Od založení společnosti v roce 1992 bylo vyrobeno více než 11 tisíc pecí. Výrobky nacházejí uplatnění v mnoha technologických procesech tepelného zpracování. Výrobní program není tvořen jen ucelenou řadou sériově vyráběných pecí a sušáren, ale vychází vstříc zákazníkům i v oblasti atypických zpracování pecí dle jejich specifických požadavků. Vlastní vývojová a konstrukční kancelář společně s týmem servisních techniků jsou zárukou kvalitních služeb pro zákazníky a příslibem pro další růst firmy. Významnou činností společnosti je výroba žárovzdorných tvarovek, jejíž podstatná část je používaná do vlastní výroby průmyslových pecí. Firma nabízí také dodávky topných elementů, žárovzdorných a izolačních materiálů, regulačních prvků, realizace rekonstrukcí pecí, topných systémů a rozvaděčů.

 


MEGA, a.s.

Drahobejlova 1452, 190 00 Praha 9

MEGA a.s. je výhradně českou společností založenou na vlastním průběžně inovovaném a rozšiřovaném know-how s více než 20 letou historií. Aktivity společnosti jsou rozděleny do dvou směrů: Divize ekologie a sanací a dále Divize membránových procesů. MEGA a.s. je celosvětově působící společností a leaderem v oblasti elektrodialýzy a integrovaných membránových procesů. Produkty společnosti jsou založeny na patentovaných iontovýměnných membránách. MEGA a.s. nabízí komponenty, zařízení a komplexní technologie na klíč pro odsolování vod a dalších médií v oblasti ekologie, potravinářství, farmacie, purifikace biomolekul a chemických výrob. Poskytuje také veškeré související služby, jako pilotní ověření a preinženýring, inženýring a servisní služby.

Odbor inovačního rozvoje zajišťuje v MEGA a.s. činnosti související s výzkumnými, vývojovými a inovačními aktivitami společnosti. Vykonává ve spolupráci s technologickými, konstrukčními a výrobními úseky firmy vlastní výzkumné a inovační aktivity, vedoucí k zlepšování a rozšiřování produktů společnosti, zajišťuje výzkumné spolupráce s externími partnery a je vstupní branou pro externí know-how do společnosti. Má 5 kmenových zaměstnanců a více než dvacítku kooperujících expertů. Zajišťuje komplexní služby a nástroje pro výzkumné spolupráce, zavádění inovací v rámci výroby a komercionalizaci výstupů výzkumu a vývoje, ať již vlastního či externího.