Analytické metody

Vedoucí konsorcia:

Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.

Členové konsorcia:

Univerzita Palackého v Olomouci, Technická univerzita v Liberci, DEKONTA a.s.

Zodpovědná osoba za řešení balíčku:

Doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.

Popis balíčku:

Správné použití analytických metod představuje zásadní předpoklad pro korektní vyhodnocování účinnosti dekontaminačních metod. V rámci řešení projektu je sledována rozsáhlá skupina polutantů vyskytujících se v různých environmentální matricích. Vzhledem k rozdílným vlastnostem jednotlivých skupin polutantů a matric vyžadují jednotlivé případy mnohdy specifické přístupy při používání analytických strategií. Tento aspekt je patrný zejména v případě nově se objevujících typů kontaminantů z oblasti látek osobního používaní a různých aditiv tzv. endokrinních disruptorů a rovněž farmak. Tyto látky jsou biologicky aktivní, a tedy nebezpečné i ve velmi malých koncentracích, ve kterých se v životním prostředí nacházejí. Analytické systémy musejí být správně nastaveny na takovouto mnohdy ultrastopovou analýzu. Dalším úskalím je jejich chemická různorodost představující látky s rozdílnými polaritami, molekulovými hmotnostmi a funkčními skupinami. WP6 je tedy podpůrným pracovním balíčkem pro stanovení a optimalizaci nových metod detekce polutantů, studium ekotoxicity a monitoring nanomateriálů v životním prostředí.

Vývoj metodických postupů pro stanovení endokrinně aktivních látek v environmentálních vzorcích je založen zejména na použití moderních chromatografických metod ve spojení s hmotnostní detekcí (HPLC-MS/MS, GC-MS). Studium potenciální ekotoxicity a migračních schopností nových typů nanočástic je studováno především na produktech pracovních balíčků 1 až 5. Důležitou součástí je zhodnocení chování nanočástic v různých prostředích zahrnujících vodu, půdu, kaly nebo odpadní vody. Jako modelové organizmy pro zhodnocení ekotoxicity jsou voleny různé kmeny půdních nebo specifických druhů bakterií a dále kultur sinic a řas. Na vývoji analytických metod ekotoxikologie a testů endokrinních aktivit organických polutantů se podílejí zejména MBU a DEKONTA, která optimalizované postupy testuje na reálných vzorcích a v průběhu testovacích remediačních experimentů. V oblasti ekotoxikologie nanomateriálů a sledování migrace nanomateriálů se na řešení balíčku podílejí TUL a UPOL. Průmysloví partneři projektu využívají výsledků řešení toho pracovního balíčku v rámci charakteristik vytvořených produktů.

Výstupy:

  • Vývoj a optimalizace metod k detekci aktivit endokrinních disruptorů a jejich aplikace při použití dekontaminačních technologií.
  • Vývoj a ověření technologie monitorování migrace a určení ekotoxicity nanomateriálů v horninovém prostředí.
deposit pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini jokerapp678 agen slot online link slot gacor deposit pulsa tanpa potongan link slot gacor slot gacor hari ini